Центральная библиотека

Главная » О библиотеке » Центральная библиотека
Центральная библиотека - Централизованная система детских библиотек

   Отбасылыќ  кітапханасы жас оќырмандар їшін білім беретін, бос уаќытты тиімді пайдаланатын аќпараттыќ орталыќ болып табылады.

      Штаттыќ бірлік – 30 бірлікті ќўрайды, оныѕ ішінде 19 шыєармашылыќ  ќызметкерлер, 3 јкімшілік  ќызметкерлер, 8 техникалыќ ќызметкерлер.

      Кітапхананыѕ пайдаланушылары: мектеп жасына дейінгі балалар, 1-9 сынып оќушылар жјне балалар оќуыныѕ жетекшілері.

       Кітапханада 5 бґлім: оќырмандарєа ќызмет кґрсету бґлімі,  иннавациялыќ жјне јдістемелік жўмыс бґлімі, аќпараттыќ-библиографиялыќ бґлімі, негізгі кітап ќорын саќтау  бґлімі, кітапхана процестерін автоматтандыру бґлімі пайдаланушыларєа ќызмет кґрсетеді.

      Кітапхана Интернет желісіне ќосылєан. Республикалыќ автоматтандырылєан кітапханалыќ аќпараттыќ жїйе (РАБИС)  электронды каталогты ќалыптастыру жўмыстары «Каталогизатор», «Оќырмандарды тіркеу», «Іздеу. Кґру. Тапсырыс» жїргізілуде.

     Орталыќ балалар кітапханасы жыл  сайын 70000 астам  келушілерге ќызмет кґрсетеді. Оларєа жыл сайын 140000 мыѕнан аса кітап жјне тїрлі ќўжаттар беріледі.  

    Орталыќ балалар кітапханасы №23 З.Космедемьянская атындаєы мектеп -лицейі, №50  А.Байтўрсынов атындаєы  мектеп -гимназиясы, №3 Ўлыќбек атындаєы жалпы орта  мектеп  жјне «Сјт»,  «Майра», «Інжу - Маржан» балабаќшалармен Облыстыќ «Саз» колледжі, Облыстыќ ќуыршаќ театры, Облыстыќ орыс драма театры,Ќалалыќ мїгедектер орталыєымен бірігіп жўмыстар жїргізеді.

    Кітапханада  тїрлі  кездесулер, тарихи, танымдыќ таќырыптыќ кештер, сайыс-турнирлер,  тўсау кесер іс - шаралары  ґтеді. 

   Оќырмандардыѕ  ќызыєушылыєын арттыру маќсатында «Шабыт» ќызыќты кездесулер клубы жјне «Жас ґркен», "Еркеназ" їйірмесі  жўмыстарын жїргізеді.

    

            Мекен-жайымыз: Шымкент ќаласы, Мангелдин кґшесі, 39


+7 7252 33-84-46