Главная » Инновациялық және әдістемелік бөлім
  - Централизованная система детских библиотек

Јдістемелік-ўйымдастыру  бґлімі   балаларєа  ќызмет  ететін  кітапхана бґлімшелері   їшін јдістемелік  жјне іс-тјжірибелік орталыќ болып табылады.

Јдістемелік-ўйымдастыру  бґлімі  жўмыстыѕ барлыќ баєыты бойынша ќызмет жасайды:

-Жылдыќ  жоспарлар  мен есептерін  жасау;

-Кітапхананыѕ  жас  ќызметкерлерін  кјсіби оќыту;

-Тјрбие  жўмысында  жаѕа  тїрлерді  енгізу;

-Кеѕестер мен јдістемелік кґмектер кґрсету;

                                         

 

Јдістемелік-ўйымдастыру  бґлімініѕ   негізгі  міндеттері:

-Нормативті - регламенттік  ќўжаттарды  ґѕдеу;

-Кітапхана имиджін ќалыптастыру;

-Кітапхана ќызметкерлері їшін кјсіби деѕгейді кґтеру жїйесін ўйымдастыру;

 Јдістемелік - ўйымдастыру  бґлімі балаларєа ќызмет кґрсететін кітапханаларєа јдістемелік  жјне іс - тјжірибелік кґмек кґрсету маќсатында зерделі кеѕестер, тренинг - курстар  ўйымдастырады.

ОБКЖ-ніѕ  барлыќ  бґлімдері  жас  мамандардыѕ  біліктілігін  арттыру  маќсатында  жыл  сайын  «Кјсіби  шеберлік  мектебі»  аясында тўраќты  тїрлі  сабаќтар  ґткізеді.

ОБКЖ-сі  бойынша  јр  жыл  сайын  30000 - нан  жоєары  оќырман    балалар  мен  балалар  оќуыныѕ  жетекшілеріне  ќызмет  кґрсетіледі.  Барлыќ   кітапханаларда  жылына  шамамен  800–ден  аса  кґпшілік  іс-шаралар  ўйымдастырылып, оќырмандармен  тыєыз  ќарым - ќатынаста  жўмыстар  жїргізіледі.

 

Жыл  кґлемінде  кітапханалыќ  ќызметтіѕ  тїрлі  баєыттарын  ќамтитын  јдістемелік- ќўралдар  шыєарады.

               

                      

Бґлімде  3  ќызметкер  жўмыс  істейді.

+7 7252 33-84-46