Кітапханалыќ библиографиялыќ білімді насихаттау

Главная » Отделы библиотеки » Информационно-библиографический отдел » Кітапханалыќ библиографиялыќ білімді насихаттау

 Кітапхана-библиографиялыќ сабаќтар ґткізілді:

    Оќырмандарды  кітап  оќу  мјдениетіне  даєдыландыру маќсатында  библиографиялыќ  сабаќтар  ґткізілді.

- « Тарихи  сананы жаѕєыртудыѕ жолы» атты  тарихи   танымдыќ сабаќ   №50 мектеп  8 е сынып оќушыларымен  ґткізілді.

                                                            

« Егер білгіѕ келсе...»   атты кітапханалыќ - библиографиялыќ  сабаќ  №50  мектеп  5 г сынып оќушыларымен  ґткізілді.

                                                                                  

-"Оќу ќалашыєына саяхат" атты   ойын саяхат     №23 мектеп 3 в сынып оќушыларымен ґткізілді. 


Каталог пен картотека жанындаєы  кеѕес:

Оќырманєа аныќтамалыќ-библиографиялыќ  аќпаратты  пайдалану ережесі тїсіндіріліп,  кітапханашыныѕ кґмегінсіз  каталог  картотекалардан ґзіне керекті мјліметтерді тауып алуєа баєыт-баєдар кґрсетілді.

- «Каталог – кітаптар  јлемі» атты  №50 мектеп  5е  сынып оќушыларыныѕ  ќатысуымен ґткізілді.

                     

 Баспа жўмыстары: 

Библиографиялыќ ќўрал, буклет шыєарылды:

- «Поэзия ханшайымы-Фариза"  /жазушы  Фариза Оѕєарсынова -80 жыл/

- "Јділ сґздіѕ алдаспаны" /Јйтеке Байбекўлы-375 жыл/

-  Ўсынылатын јдебиеттердіѕ  тізімі 

                 

 

   "Кјсіби шеберлік мектебініѕ" аясында жас кітапханашылармен тјжірбиелік сабаќтар ґткізілді.

 

Сабаќтыѕ таќырыбы:   «Балалар кітапханасындаєы аќпараттыќ  мјдениет»

 /кеѕес-практикум/

    Оќырмандардыѕ  аќпаратыќ мјдениетін ќалыптастыру туралы баяндама оќылып, балалар кітапханаларында аќпарат тїрлерін пайдалану туралы интерактивті таќтадан  слайд  кґрсетіліп  кеѕестер берілді. Бїгінгі таќырып бойынша викториналыќ сўраќтар ќойылып, жауаптарын алып, жас мамандар ой-пікірін ортаєа салды.

      «Ґз ісініѕ маманы» атты іскерлік ойыны ўйымдастырылып, онда интерактивті таќтадан слайд  арќылы сўраќ-жауап  негізінде  сўраќтарєа жауап беріп, кјсіби деѕгейлерін шыѕдай тїсті.  Сабаќ соѕынан  Аќпараттыќ киоскімен  таныстырылды.

      

         

Аќпарат кїні :

                                             «Жаѕа жаєдайдаєы Ќазаќстан:  іс-ќимыл кезеѕі»

Мемлкет  басшысы  Ќасым -Жомарт Тоќаевтыѕ  Ќазаќстан халќына арнаєан  Жолдауына талќылау

 Орталыќ ќалалыќ балалар кітапханасында кітапханашылар арасында Ќазаќстан Республикасыныѕ  Президенті    Ќасым-Жомарт Тоќаевтыѕ  «Жаѕа жаєдайдаєы Ќазаќстан:  іс-ќимыл кезеѕі»   атты Ќазаќстан    халќына  арнаєан Жолдауы ќызу талќыланды. 


 

 

    

+7 7252 33-84-46