Информационно-библиографический отдел

Главная » Отделы библиотеки » Информационно-библиографический отдел

 Аќпараттыќ-библиографиялыќ бґлімі - пайдаланушылардыѕ аќпараттыќ ќажеттілігін жылдам ќамтамасыз етіп, жас оќырмандардыѕ аќпараттыќ  мјдениеттілігін ќалыптастыруєа ыќпал жасайды.

    Оќырмандар  сўранысы бойынша кітапхананыѕ аныќтамалыќ аппараттарында, интернетте, электрондыќ каталогта жјне мјліметтер базасында  тереѕдетілген ізденістер іске асырылады

   Бґлім ќызметкерлері пайдаланушылардыѕ ќызыєушылыєына орай кітапхананыѕ дјстїрлі аќпараттыќ іздеу жїйесін жјне электрондыќ форматын ќалыптастырады.

 

 Кітапхананыѕ библиографиялыќ  жўмысыныѕ негізгі баєыттары:

                  1.Аныќтама-библиографиялыќ аппаратымен жўмыс

                  2.Аныќтама-библиографиялыќ жўмыс

                  3.Кітапханалыќ-библиографиялыќ білімді насихаттау, оќу   мјдениетін       тјрбиелеу

                4.Аќпараттыќ-библиографиялыќ жўмыс.

 

Бґлім  Ќазаќстан  Республикасы  Ўлттыќ  кітапханасы жасаєан Республикалыќ  Автоматтандырылєан  Кітапханалыќ Аќпараттар  Жїйесі (РАБИС) жїйесі бойынша жўмыс істейді.

 

Бґлімде 2 ќызметкер жўмыс жасайды.


 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+7 7252 33-84-46