Главная » Отделы библиотеки » Оқырмандарға қызмет көрсету бөлімі

          Шымкент ќаласындаєы А.Гайдар атындаєы орталыќ ќалалыќ  балалар  кітапханасыныѕ  негізі 1965 жылы ќаланды. 1985 жылы кітапхана ќазіргі  єимаратќа орналасты. Єимарат  бейімделген,  мекеме  балансында.

 Кітапхананыѕ маќсаты:

 • Оќырмандарєа ќызмет кґрсету бґлімініѕ  ўстанымы  аќпаратќа  кез-келген тўтынушыныѕ ќол жетімділігін ќамтамасыз ету, ўлттыќ жјне јлемдік мјдениеттіѕ ќўндылыќтарына баулу;
 • Заманныѕ  аєымына  ілесе отырып, кґп салалы толыќќанды аќпаратпен оќырман сўранысын, талаптарын  ќанаєаттандыру;
 • Кітаптарды  насихаттаудыѕ тїрлі формалары мен јдістерін ўйымдастыру арќылы оќырмандардыѕ кітап оќуєа  ќызыєушылыќтарын  арттыру, жан-жаќты дамыєан жеке тўлєаны ќалыптастыруєа кґмектесу, кітапханамыздаєы бай мўрамызды оќырмандарєа жїйелі, кјсіби тїрде жеткізу;

Жўмыстыѕ баєыты:

 • Оќырмандардыѕ кўќыќтыќ мјдениетін, азаматтыєын, Отанєа деген сїйіспеншілігін ќалыптастыру.
 • Оќырмандардыѕ ґлкеге, Ќазаќстан тарихына ќызыєушылыєын ояту.
 • Оќырмандарды  салауатты  ґмір салтын жїргізуге дайындау їшін хабарлама жўмыстарын жїргізу.
 • Кітапхана  жјне  оныѕ  ќызметін  жарнамалау .
 • 2011 жылдан Республикалыќ автоматтандырылєан кітапханалыќ–аќпараттар жїйесі (РАБИС)енгізіліп  жўмыс істеуде. «РАБИС» жїйесі бойынша «Каталогизатор», «Тіркеу», «Іздеу» баєдарламалары  іске  ќосылды.

Орталыќ    ќалалыќ балалар  кітапханасыныѕ  негізгі  баќылау   кґрсеткіштері

 • Оќырмандар              7000
 • Келушілер саны       70000
 • Кітап берілімі          140000
 • Кітап ќоры                 70350
 • Мемлекеттік тілде     13675

Оќырмандарєа ќызмет кґрсету  3  бґлімнен тўрады.

 1-9 сынып оќырмандарына ќызмет кґрсету бґлімі –  оќу залы

 0-4 сынып оќырмандарына ќызмет кґрсету бґлімі –  абонемент

 5-9 сынып оќырмандарына ќызмет кґрсету бґлімі –  абонемент

        Орталыќ балалар кітапханасы №23 З.Космедемьянская атындаєы мектеп -лицейі, №50  А.Байтўрсынов атындаєы  мектеп -гимназиясы, №3 Ўлыќбек атындаєы жалпы орта  мектеп  жјне «Сјт»,  «Майра», «Інжу - Маржан» балабаќшалармен Облыстыќ «Саз» колледжі, Облыстыќ ќуыршаќ театры, Облыстыќ орыс драма театры,Ќалалыќ мїгедектер орталыєымен бірігіп жўмыстар жїргізеді.

Оќырмандарєа  ќызмет кґрсету бґлімініѕ  баєыты:

 • Мектептегі оќу процессіне белсенді ыќпал ету;
 • Оќырмандар деѕгейіне ќарай сўраныстарєа  ќызмет кґрсету;
 • Оќырманєа аќпараттарды ќалай алу керектігін, аныќтама аппаратымен ќалай ќолдану керектігін тїсіндіріп -їйрету;(каталог, картотекалар).

Кітапханада  тїрлі  кездесулер, тарихи, танымдыќ таќырыптыќ кештер, сайыс-турнирлер,  тўсау кесер іс - шаралары  ґтеді. 

        Оќырмандардыѕ  ќызыєушылыєын арттыру маќсатында «Шабыт» ќызыќты кездесулер клубыжјне «Жас ґркен»  їйірмесі  жўмыстарын жїргізеді.

                 

              

  Оќырмандарєа ќызмет кґрсету  бґлімінде 7 ќызметкер жўмыс істейді.

Ќўрметті оќырман! Сіз біздіѕ кітапханадан кітаптар арќылы кґптеген сўраќтарєа жауап табасыз, мектеп баєдарламасы бойынша,  сонымен ќатар рухани демалуєа, достарыѕмен ќатынасуєа, ќызыќты ойындар ойнауєа їлкен мїмкіндіктер аласыз.

       

    

     

            

 

  

 

+7 7252 33-84-46